Kanał RSS

Wsparcie dla niepełnosprawnych? "Nie dyskutujmy, czy wydamy 2, czy 5 mld zł. Ale o tym, co chcemy osiągnąć"

0

Marzec 31, 2014 przez admin

Podwyszenie wiadcze pielgnacyjnych powinno pomc w zmniejszeniu liczby gospodarstw domowych z dzieckiem z niepenosprawnoci posiadajcych dochd poniej minimum egzystencji. Jednak dla czci osb poprawa sytuacji materialnej bdzie iluzoryczna, bo strac uprawnienia do wsparcia z pomocy spoecznej, przekraczajc kryterium dochodowe. Wiele rodzin nie wyjdzie te z ubstwa liczonego nie poziomem dochodw, a poziomem zaspokojenia potrzeb materialnych. Dlatego e wysoko wiadczenia nie uwzgldnia realnie ponoszonych kosztw opieki oraz zrnicowanych potrzeb opiekuczych poszczeglnych rodzin.

Klasyczna puapka wiadczeniowa

Jeli celem zwikszenia wydatkw na wiadczenia pielgnacyjne miao by zwikszenie aktywnoci zawodowej czy uatwienie godzenia rl rodzinnych i zawodowych, to wiadczenie pielgnacyjne nic tutaj nie zmieni. Wrcz przeciwnie, moe pogorszy wskaniki aktywnoci zawodowej opiekunw, wytwarzajc klasyczn puapk wiadczeniow. Trudno bdzie bowiem oprze si pokusie, by przynajmniej w pierwszym okresie po diagnozie dziecka, na etapie organizacji wsparcia, nie przej na wiadczenie. Jeszcze trudniej bdzie na rynek pracy wrci.

Podwyka nie wpywa te w aden sposb na poziom dostpu do rehabilitacji zdrowotnej, ani do edukacji. W tej ostatniej moe wrcz zaszkodzi, jeli szkoy uznaj, e staa obecno rodzica pozwala na skierowanie dziecka na nauczanie indywidualne w domu. Trudno te jednoznacznie okreli, czy samo zwikszone wiadczenie wpynie na to, e dziecko z niepenosprawnoci bdzie miao wiksz szans uzyska fachowe wsparcie. Moemy mie bowiem do czynienia z efektem wypychania, gdzie sama obecno rodzica – gwnie matki – zwalnia pastwo z budowania systemu dziennych placwek, jak i oferowania terapii, a zawodowych rehabilitantw i terapeutw zastpuje „uzawodowiona” matka.

Subwencja owiatowa

Przykadem tego, e pienidze nie musz przekada si na poziom i jako wsparcia, jest subwencja owiatowa. Na ucznia niepenosprawnego kwota subwencji jest uzupeniona o dodatkow kwot, wynikajc z rodzaju niepenosprawnoci: stanowi ona od 1,4- do 9,5-krotnoci stawki bazowej (w 2014 r. 5242 z rocznie) na ucznia. Owa kwota uzupeniajca zwana wag przeliczeniow naliczana jest dla samorzdu na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego. Samorzd zgodnie z zasadami wydatkowania subwencji ma pen dowolno w sposobie jej podziau. Poza przypadkami, kiedy ucze trafi do placwki niepublicznej, kiedy to subwencja zamienia si w dotacj.

Tym samym przykadowy ucze z autyzmem (waga 9,5), ktry trafi do pierwszej klasy publicznej oglnodostpnej szkoy rejonowej we wrzeniu 2013 r. i zosta zgoszony do systemu informacji owiatowej, to dodatkowe 49798 z dla gminy. Jednoczenie cakowicie zgodnie z obowizujcym prawem ucze ten moe mie tylko dwie godziny zaj rewalidacyjno-wychowawczych w tygodniu i nic wicej. Moe te mie, przy staraniach rodziny i dobrej woli samorzdu, indywidualnego nauczyciela wspomagajcego. Niezalenie od tego, jakiego wsparcia potrzebuje, jak i, co waniejsze, jakie wsparcie otrzyma w rzeczywistoci! Gmina otrzyma tak sam kwot. Mimo takich rodkw na subwencje rodzice dzieci z autyzmem masowo narzekaj na poziom i zakres oferowanego im w placwkach publicznych wsparcia, a samorzdy zasaniaj si brakiem pienidzy na owiat. czne wydatki na dodatkowe wagi przeliczeniowe dla wszystkich uczniw orzeczeniowych z rnymi niepenosprawnociami to okoo 4 mld z rocznie.

Dlatego nie dyskutujmy tylko, czy wydamy 1, 2, czy 5 mld z. Kluczem jest pytanie, po co mamy je wyda? Co jest naszym celem? Czy zwikszenie kwot pozwoli go zrealizowa? W jaki sposb rozliczymy wykonawcw? Niestety nigdzie w debacie publicznej nie syszaem odpowiedzi, a przykad subwencji pokazuje, e nawet dua skala wydatkw moe si mie nijak do zapewnienia odpowiedniego wsparcia. Nie mwic ju o realizacji jakichkolwiek celw.

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,15719323,Wsparcie_dla_niepelnosprawnych___Nie_dyskutujmy__czy.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki