Kanał RSS

Tysiące chcą przywrócenia Chazana do pracy. ”Mi nie chodzi o posadę, a o zasady”

0

Grudzień 30, 2016 przez admin

Chazan zosta w 2014 r. odwoany z funkcji dyrektora Szpitala w. Rodziny – w wyniku decyzji prezydent Warszawy – po gonej sprawie pacjentki, której mimo przesanek medycznych w postaci wad podu, odmwi legalnej aborcji, powoujc si na klauzul sumienia. Nie wskaza te kobiecie, cho zobowizyway go do tego przepisy, innego lekarza lub placwki, gdzie mona zabieg wykona. Chazan odwoa si od tej decyzji do sdu, z daniem przywrcenia go na poprzednie stanowisko pracy.

Trwajca przed sdem lekarskim sprawa prof. Chazana ws. odmowy przeprowadzenia aborcji wci trwa, prokuratorskie ledztwo zostao umorzone.

Chazan jako gwarancja

Owczarski przekonywa na pitkowym briefingu przed szpitalem, e prof. Chazan dla wielu pacjentów by i jest „gwarantem realizacji prawa do ycia i prawa do opieki zdrowotnej, przysugujcych kademu czowiekowi”. 

Prof. Chazan sta si twarz tzw. ruchów pro-life kilka lat temu. Wczeniej, jako mody lekarz, wielokrotnie dokonywa aborcji.

Lekarzowi ”niezrcznie”

Sam Chazan powiedzia dziennikarzom, e jest w niezrcznej sytuacji, bo wyglda, jakby domaga si powrotu na dawn posad, a tymczasem chodzi mu „o zasady – o to, by dzieci nie byy zabijane; by prezydent stolicy zastanowia si nad tym, e jej decyzja spowodowaa, i w caym kraju zwikszya si liczba aborcji, bo lekarze ginekolodzy doszli do wniosku, e nie opaca si protestowa i trzeba posusznie wykonywa aborcje w przypadku wszystkich dzieci, których rodzice podjli tak decyzj”.

ledztwo umorzono

ledztwo ws. „naraenia pacjenta na bezporednie niebezpieczestwo utraty ycia lub cikiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza szpitala im. witej Rodziny w Warszawie w zwizku z odmow przeprowadzenia zabiegu usunicia ciy” oraz „przekroczenia uprawnie i niedopenienia obowizków” przez Chazana zostao umorzone w maju ub.r. ledczy wskazywali, e dyrektor szpitala, a tym bardziej lekarz, nie jest funkcjonariuszem publicznym, wic niedopenienie przez Chazana cicych na nim obowizkw nie wyczerpao znamion przestpstwa.

Z opinii biegych zoonej do ledztwa wynikao, i wady podu stwierdzone okoo 21-22 tygodnia ciy wskazyway na brak moliwoci przeycia dziecka po urodzeniu. Dziecko zmaro.

- Nie ulega wtpliwoci, i spenione zostay przesanki warunkujce dopuszczalno zgodnego z prawem przerwania ciy, i to niezalenie od jej zaawansowania. Po zoeniu pisemnego dania przez pokrzywdzon lekarze mieli obowizek wszcz procedur prowadzc do przerwania ciy – mówi jesieni ub.r. gdy decyzja o umorzeniu ledztwa staa si prawomocna rzecznik Prokuratury Okrgowej w Warszawie prok. Przemysaw Nowak. „Nie ulega rwnie wtpliwoci, i prof. Chazan nie dopeni cicych na nim obowizkw zwizanych z powoaniem si na klauzul sumienia. Na klauzul sumienia powoywa si moe wycznie lekarz majcy wykona wiadczenie zdrowotne. Klauzula ta nie moe by stosowana przez ca placwk na zasadzie zbiorowego sumienia, narzucanego przez kierownictwo szpitala – wyjania.

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,21185513,tysiace-chca-przywrocenia-chazana-do-pracy-mi-nie-chodzi.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki