Kanał RSS

TSUE odrzucił pytania prejudycjalne polskich sądów ws. postępowania dyscyplinarnego. Uznał je za niedopuszczalne

0

Marzec 26, 2020 przez admin

Orzeczenie wydane w czwartek przez wielk izb TSUE pozostawia tym samym bez odpowiedzi pytania, jakie w trybie prejudycjalnym zaday dwa sdy w Polsce. Sdziowie z Luksemburga zaznaczyli, e pytajcy nie powinni by jednak karani za skadanie do niego takich wnioskw.

„Wystpienie przez sdziego krajowego z odesaniem prejudycjalnym, ktre okazao si niedopuszczalne, nie moe (…) prowadzi do wszczcia wobec niego postpowania dyscyplinarnego” – zaznaczy TSUE. We wrzeniu ubiegego roku podobn opini wyda rzecznik generalny TSUE. 

Unijny Trybuna Sprawiedliwoci zaznaczy jednak, e zgodnie z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE orzeczenie w trybie prejudycjalnym musi by „niezbdne”, aby umoliwi sdowi odsyajcemu wydanie wyroku w zawisej przed nim sprawie. Sdziowie z Luksemburga zaznaczyli, e midzy sporem rozpatrywanym przez sd krajowy a przepisami prawa Unii, o ktrych wykadni si do niego zwrcono, musi istnie cznik. W tym przypadku go nie byo, bo sdy, ktre zwrciy si do TSUE, nie musz stosowa prawa UE, aby rozstrzygn spory, ktrymi si zajmuj. „Trybuna orzek, e z postanowie odsyajcych nie wynika, by midzy postanowieniem prawa Unii, ktrego dotycz pytania prejudycjalne, a sporami w toczcych si przed nimi postpowaniach, istnia cznik – zaznaczy TSUE. – Skierowane pytania maj charakter generalny, wskutek czego wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym naley uzna za niedopuszczalne”.

Trybuna przypomnia przy tym, e niedopuszczalne jest rwnie, by przepisy krajowe naraay sdziw na ryzyko wszczcia wobec nich postpowa dyscyplinarnych z powodu wystpienia do Trybunau z odesaniem prejudycjalnym. TSUE zwrci uwag, e zapewnienie, by sdziowie nie byli naraeni na postpowania lub sankcje dyscyplinarne w zwizku z tak dziaalnoci, jest „gwarancj nierozcznie zwizan z ich niezawisoci”.

Pytania sdziw „niedopuszczalne”

Chodzi o dwa pytania, ktre do TSUE skieroway Sd Okrgowy w odzi i Sd Okrgowy w Warszawie. W przypadku pyta sdu o w odzi chodzio o spraw, jak miasto owicz wytoczyo Skarbowi Pastwa, dajc prawie 2,4 mln z z tytuu otrzymania w latach 2005-2015 zbyt niskich zdaniem samorzdu dotacji celowych. Sdziowie wskazywali w pytaniach, e jest prawdopodobne, i przyszy wyrok w tej sprawie bdzie niekorzystny dla Skarbu Pastwa i w zwizku z tym obawiaj si, e w takiej sytuacji w stosunku do czonkw skadu orzekajcego zostan wszczte postpowania dyscyplinarne.

W przypadku drugiej sprawy – z Sdu Okrgowego w Warszawie – chodzio o ledztwo dotyczcego dziaalnoci czonkw zorganizowanej grupy przestpczej, dokonujcej m.in. zabjstw i uprowadze osb w celu uzyskania okupu za ich uwolnienie. Oskareni przyznali si do postawionych im zarzutw i w zwizku ze wspprac z organami cigania wystpili o status tzw. maego wiadka koronnego. W pytaniach sd wskaza, e bdzie musia rozway zastosowanie instytucji nadzwyczajnego zagodzenia kary, ktr przewiduje polski kodeks karny. Perspektywa zastosowania takiej agodniejszej kary budzi w sdzie krajowym realn obaw, e wydanie konkretnego rozstrzygnicia w sprawie moe doprowadzi do wszczcia postpowania dyscyplinarnego przeciwko czonkom skadu orzekajcego.

Trybuna stwierdzi natomiast, e spory w postpowaniach przed sdami krajowymi „nie wykazuj adnego cznika z prawem Unii” i z tego powodu odrzuci pytania.

Polska w sporze z KE

Nie koczy to jednak sporu przed TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sdu Najwyszego, bo osobn spraw do unijnego trybunau skierowaa Komisja Europejska. Postpowanie jest w toku. W marcu doszo do wysuchania stron. TSUE nie jest zwizany adnymi terminami, jeli chodzi o wydanie orzeczenia w sprawie rodkw tymczasowych w tej sprawie.

Zdaniem RPO Adama Bodnara naley spodziewa si, e TSUE zastosuje rodek zapobiegawczy w postaci zawieszenia dziaania kontrowersyjnej izby.

Source Article from https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25821283,tsue-odrzucil-pytania-prejudycjalne-polskich-sadow-ws-dyscyplinarek.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki