Kanał RSS

Resort środowiska chce ułatwić wydobycie bursztynu na budowie przekopu Mierzei Wiślanej

0

Kwiecień 23, 2019 przez admin

Na stronach Rzdowego Centrum Legislacji opublikowano niedawno projekt noweli Prawa grniczego i geologicznego oraz niektrych innych ustaw. Jego gwny cel to przeciwdziaanie nielegalnemu wydobyciu bursztynu.

To ju kolejne podejcie resortu rodowiska do tej materii. W 2017 r. przepisy dotyczce nielegalnego wydobycia bursztynu zostay wykrelone z propozycji noweli Prawa grniczego i geologicznego. Zmiany w sposobie wydobycia jantaru (m.in. zmiany w koncesjach) wzbudziy wwczas zastrzeenia brany; wedug jej przedstawicieli proponowane rozwizania uderzyyby przede wszystkim w mae, rodzinne firmy jubilerskie i bursztynnicze, znaczco ograniczajc im dostp do tego surowca.

Propozycje nowych przepisw ws. wydobycia bursztynu s w wikszoci podobne do tych zaproponowanych przez M dwa lata temu.

Zgodnie z projektem katalog kopalin objtych wasnoci grnicz, przysugujc Skarbowi Pastwa, ma ulec rozszerzeniu wanie o bursztyn. Oznacza to, e – jak zaznaczono w uzasadnieniu – „zostanie on poddany procedurze koncesyjnej na poszukiwanie oraz rozpoznawanie zoa”. Projekt zakada te, e kto inny ma wydawa koncesje ws. jantaru – nie marszaek wojewdztwa lub starosta, jak obecnie, tylko minister waciwy do spraw rodowiska.

„Takie rozwizanie sprawi, e prowadzeniem wszelkich postpowa administracyjnych dotyczcych bursztynu zajm si wykwalifikowani pracownicy Ministerstwa rodowiska. Czsto bowiem zdarza si, e na szczeblu marszakowskim i starociaskim takie postpowania prowadzone s przez osoby bez odpowiedniego wyksztacenia i wiedzy merytorycznej” – ocenio ministerstwo.

Nielegalne wydobywanie bursztynu

Zdaniem M dziki koncesjonowaniu bursztynu zostanie zatrzymany proceder omijania przepisw, polegajcy na wydobywaniu jantaru na projektach robt geologicznych, w ktrych uywano przede wszystkim wierce hydraulicznych prowadzcych w istocie do wydobycia kopaliny, a nie jej rozpoznania.

Zgodnie z obowizujcym prawem, prowadzenie prac poszukiwawczych i rozpoznawczych bursztynu obecnie nie wymaga uzyskania koncesji, poniewa bursztyn nie jest objty wasnoci grnicz zwizan z wasnoci Skarbu Pastwa. Zoa bursztynu objte s prawem wasnoci nieruchomoci gruntowej i nale do waciciela nieruchomoci. Na wydobycie bursztynu trzeba jednak mie ju koncesj.

W projekcie nowelizacji „urealnieniu” ma ulec stawka opaty eksploatacyjnej za wydobycie bursztynu. Po zmianie przepisw ma ona wynosi 200 z za kilogram tego surowca. Resort rodowiska tumaczy, e stawka tej opaty w cigu ostatnich 15 lat nie zmienia si, a cena bursztynu wzrosa. Obecnie stawka opaty eksploatacyjnej wynosi 10,96 z za kg surowca, a cena surowca na rynku to rednio ok. 3 tys. z za kg.

 Projektowana nowela ma rwnie zaostrzy kary za nielegalne wydobywanie bursztynu – z czterdziestokrotnoci do osiemdziesiciokrotnoci stawki eksploatacyjnej dla wydobytej kopaliny, pomnoonej przez ilo wydobytego surowca. Zwikszona ma by rwnie grzywna za nielegalne poszukiwanie lub rozpoznawanie z bursztynu z 50 tys. z do 400 tys. z za kady kilometr kwadratowy powierzchni terenu objtego tak dziaalnoci.

 „Jednoczenie znaczny rozmiar spoecznej szkodliwoci nielegalnego wydobycia (poszukiwania lub rozpoznawania) z bursztynu przejawiajcy si w szczeglnoci degradacj rodowiska naturalnego (dewastacja terenu, pogorszenie waciwoci produkcyjnej gleby) uzasadnia zaliczenie takich czynw do przestpstw, a nie jak dotychczas do wykrocze. Z uwagi na skal zjawiska naley uzna, i dopiero wprowadzenie odstraszajcych sankcji w tym zakresie uczyni nieopacalnym nielegaln dziaalno i przyczyni si do zmniejszenia skali, a moe nawet wyeliminowania w caoci tego procederu” – wskazuje resort rodowiska w uzasadnieniu do projektu.

Kto moe wydobywa bursztyn na Mierzei Wilanej?

Projekt liberalizuje kwestie przyznawania koncesji na wydobycie bursztynu w zwizku z planowanym przekopem Mierzei Wilanej. Wedug autorw, dziki temu rozwizaniu ma skrci si proces koncesyjny na wydobycie jantaru w tym miejscu i pozwoli na wydobycie bursztynu w trakcie prac budowalnych. W art. 3 projektu czytamy, e „udzielenie koncesji nastpuje niezalenie od kategorii rozpoznania zoa kopaliny udokumentowanego w zatwierdzonej dokumentacji geologicznej”.

W poowie kwietnia minister gospodarki morskiej i eglugi rdldowej Marek Grbarczyk poinformowa, e warto z bursztynu na Mierzei Wilanej jest liczona raczej w milionach, ni dziesitkach milionw zotych. Dementowa te informacje mediw, e przekop bdzie mona sfinansowa z tych z. Obecnie analiz kosztow tych z prowadzi resort rodowiska. Koszt budowy kanau szacowany jest na ok. 880 mln z.

 Projekt noweli Prawa grniczego i geologicznego ma liberalizowa rwnie prowadzenie podziemnych tras turystycznych. „Zakada si, e nowe regulacje bd oddziayway na co najmniej 50 podziemnych tras turystycznych umiejscowionych gwnie w kopalniach, sztolniach i jaskiniach. Poza przedmiotem regulacji pozostan obiekty budowlane, gwnie o przeznaczeniu militarnym, takie jak bunkry, schrony czy skady, a take obiekty o charakterze cywilnym i systemy piwnic, ktre w ostatnim czasie s szczeglnie czsto udostpniane zwiedzajcym (np. w Jarosawiu, Lublinie czy Sandomierzu)” – czytamy w uzasadnieniu

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24691850,resort-srodowiska-chce-ulatwic-wydobycie-bursztynu-na-budowie.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki