Kanał RSS

Czy wiesz, jaka prędkość obowiązuje na obszarze zabudowanym? DROGOWY PRZEPIS TYGODNIA

0

Sierpień 18, 2019 przez admin

Jeli nie ma innych znakw informujcych o limitach prdkoci, to na obszarze zabudowanym, dopuszczalna prdko dla pojazdu lub zespou pojazdw to 50 km/h. Co wane, taka prdko obowizuje midzy godz. 5 a 23. Polska na tle innych krajw Unii Europejskiej jest do wyjtkowa, poniewa midzy 23 a 5 mona jedzi szybciej, mianowicie 60 km/h. Te limity prdkoci reguluje art. 20. ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Jakie znaki informuj o obowizujcej maksymalnej prdkoci?

Najczciej spotykanym, informujcym o zakazie przekraczania konkretnie wskazanej prdkoci, jest znak zakazu B-33 „ograniczenie prdkoci”. Oznacza to, e od miejsca umieszczenia znaku nie mona jecha szybciej, ni pokazuje liczba na znaku. Ograniczenie prdkoci obowizuje na danym odcinku drogi, do jakiego momentu?

Jest kilka sytuacji, ktre odwouj ten znak. Pierwszy z nich, najprostszy, to znak B-34 „koniec ograniczenia prdkoci”. Kolejnym znakiem, ktry koczy odcinek drogi objty limitem prdkoci do znaku B-42 „koniec zakazw”, ktry odwouje kilka innych zakazw np. zakaz wyprzedzania. Znakiem odwoujcym ograniczenie prdkoci, jest te kolejny znak informujcy o innym wyszym lub mniejszym ograniczeniu prdkoci. Ograniczenie prdkoci zmienia rwnie wjazd lub wyjazd z obszaru zabudowanego, wjazd na autostrad lub drog ekspresow. Ograniczenie prdkoci odwouje, a raczej zmienia, wjazd do strefy ograniczonej prdkoci lub strefy zamieszkania, ale o tych strefach poniej.

Zgodnie z przepisami Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury i Spraw Wewntrznych i Administracji w Spawie Znakw i Sygnaw Drogowych, znak B-33 (ograniczenie prdkoci) obowizuje do najbliszego skrzyowania, jednak jest jeden wyjtek. Skrzyowanie nie „odwouje” ograniczenia prdkoci w sytuacji, kiedy na drodze dwujezdniowej wlot skrzyowania znajduje si tylko na ssiedniej jezdni po lewej stronie (dla przeciwnego kierunku ruchu) i nie ma poczenia z praw jezdni.

O postawienie znaku ograniczenia prdkoci, decyduje organ zarzdzajcy ruchem na danym odcinku drogi. Prdko moe by obniona, ale i podwyszona. O zmianach odnonie przepisw oglnych, opisanych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, moe zadecydowa wiele czynnikw. O obnieniu maksymalnej prdkoci, to, w jakim miejscu droga przebiega np. w okolicy duego ruchu pieszego: centra handlowe, budynki uytecznoci publicznej. Innym powodem jest zblianie si do przejcia dla pieszych, skrzyowania lub ograniczenie haasu np. gdy odcinek drogi ekspresowej przebiega w pobliu domw. Podwysza si z reguy na drogach, gdzie ruch rnych uczestnikw jest mocno odseparowany i nie ma punktw kolizyjnych.

Strefy ograniczonej prdkoci

Na obszarach zabudowanych, mog by wyznaczone strefy ograniczonej prdkoci. O wjedzie do takiej strefy informuje znak B-43. Co istotne, maksymalna prdko, ktrej nie wolno przekracza, obowizuj nie tylko na danym odcinku drogi, ale na wszystkich w obrbie takiej strefy. Mog to by naprawd spore obszary np. dzielnica lub caa miejscowo. Dodatkowo, jeli na znaku jest 30 km/h lub mniej, to w takiej strefie moemy spodziewa si rnych inynieryjnych rozwiza, ktre ograniczaj prdko np. progi zwalniajce i kierowcy nie musz by o tym informowani dodatkowymi znakami drogowymi. Co wane, rwnie w takich strefach zarzdca ruchu dodatkowo moe obniy prdko na danym odcinku drogi znakiem B-33 (ograniczenie prdkoci). O wyjedzie ze strefy ograniczonej prdkoci, a wic i kocu danego limitu prdkoci, informuje znak B-44. Trzeba jednak pamita, e po wyjechaniu z takiej strefy, obowizuje prdko z przepisw oglnych lub ustanowiona innym znakiem drogowym.

Strefa zamieszkania

Najwikszy limit prdkoci wprowadzaj strefy zamieszkania. O wjedzie do takiej strefy informuje znak D-40. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, w takiej strefie nie mona jecha szybciej ni 20 km/h.

Prdko na obszarze zabudowanym w piguce:

Na obszarze zabudowanym, midzy godz. 5 a 23 nie mona jedzi szybciej, jak 50 km/h. Midzy 23 a 5 60 km/h ( art. 20. Ustawy Prawo o ruchu drogowym). Te limity, zarzdca ruchu moe zmieni przez ustanowienie:

  • znaku B-33 „ograniczenie prdkoci”
  • znaku B-43 „strefa ograniczonej prdkoci
  • znaku d-40 „strefa zamieszkania”

Source Article from http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25096842,czy-wiesz-jaka-predkosc-obowiazuje-na-obszarze-zabudowanym.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

0 komentarzy »

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Kategorie

Odnośniki